O studiu

Studium je zaměřeno na odbornou přípravu žáků pro uplatnění v praxi a přípravu žáků pro studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Soustřeďujeme se na výuku odborných předmětů, jako jsou: digitální fotografie, video, tvorba a správa webových stránek, multimediální tvorba, 3D modelování a CAD, výtvarná tvorba nebo dějiny výtvarné kultury.

Snažíme se žáky vést k samostatné práci a upřednostňujeme tvůrčí a individuální přístup k nim.

Absolventi díky nabytým odborným znalostem naleznou své uplatnění nejen jako uchazeči o studium na vysokých školách, ale zejména jako pracovníci v oblasti multimediálních technologiích, programátoři, pracovníci v oblasti výroby tiskových materiálů a střihu videa.

Výuku zajišťují kromě interních učitelů také externí odborníci z praxe a vysokých škol. Dbají na individuální přístup k žákům a poskytují jim dle potřeby konzultace. Pravidelný kontakt školy s rodiči je doplněn písemným hodnocením prospěchu žáka ve čtvrtletích v jednotlivých předmětech. Rodiče mají možnost sledovat klasifikaci prostřednictvím internetu, stejně jako příchod a odchod žáků. Všechny studijní podklady mají žáci k dispozici v zabezpečené internetové aplikaci Studijní sekce.

Žáci mohou také využívat počítačové učebny a internet i mimo pravidelnou výuku ve svém volném čase, mají k dispozici ateliér, možnost kopírování a využívání všech studijních pomůcek.

Výuka je doplněna blokovou odbornou přípravou žáků, pravidelně se konají exkurze, plenéry
a odborné workshopy.

Multimediální tvorba
Hlavním cílem studia oboru multimediální tvorby je důsledné ovládnutí široké škály médií na profesionální úrovni. Profilovými předměty oboru jsou v oblasti klasických médií výtvarná a prostorová tvorba a figurální kresba. Co se týče digitálních médií, jedná se o fotografii, video, 3D modelování a grafický design. Důraz rovněž klademe na výuku teorie a dějin umění, a to nejen na teoretické znalosti a souvislosti, ale především na reálný zážitek z uměleckého díla. Proto pořádáme velmi často oborově zaměřené exkurze, a to jak v ČR, tak v zahraničí. Každý rok rovněž organizujeme intenzivní týdenní výuku v exteriéru (plenér) a víkendový multimediální workshop.

Profil absolventa
Výhodou studia multimediální tvorby je široký záběr oboru. Naše absolventy čeká možnost uplatnění v nejrůznějších vysoce specializovaných pracovních odvětvích (např. vývoj herních prostředí, 2D a 3D animace, natáčení videoklipů, dále mohou být grafickými designéry, režiséry, zvukaři atd.), nebo mohou pokračovat ve studiu na jedné z vysokých uměleckých škol a stát se tak svébytnými umělci nebo teoretiky umění. Výhodou multimediální tvorby je vysoká míra rozmanitosti v možnostech využití získaných znalostí, dovedností a zkušeností v budoucím profesním životě, což absolventům poskytuje výraznou svobodu v jejich následném životním směřování. Proto se jedná o aktuální a smysluplný obor.

Klasická média
Klasickými médii rozumíme kresbu, malbu, modelování, grafiku. Studium klasických médií je vedeno po dvou osách (prostorového a plošného) výtvarného vyjadřování.

Z hlediska plošného výtvarného projevu je kladen důraz na zvládnutí realistické kresby jakožto základního média pro rozvoj schopností k ovládnutí ostatních médií (i digitálních). Dalším stupněm výuky plošného výtvarného projevu je zvládnutí základů malby a jejich zdokonalování (kvaš, akryl, olejomalba). Výsledkem didaktického procesu směřujícího od realistické studijní kresby přes malbu k individuálním polohám výtvarného vyjadřování je schopnost samostatného nápaditého řešení vytyčených uměleckých problémů a cílů. Dále se věnujeme klasickým grafickým technikám a výuce písma. Neopomíjíme ani znalost anatomie lidského těla, která je předpokladem ke zvládnutí figurální kresby podle živého modelu.

V prostorové tvorbě se zaměřujeme na osvojování práce se sochařskou hlínou jakožto tradičním uměleckým médiem. Postupujeme od jednodušších úkolů ke složitějšímu modelování reálných předmětů, cílem je nakonec vymodelování sochařského portrétu (busty).

Digitální média
V digitálních médiích se věnujeme především digitální fotografii a její postprodukci (Adobe Photoshop), natáčení střihu a postprodukci videa (Adobe affter effects, Adobe Premiere, Da vinci) 3D digitálnímu modelování, animaci a průmyslovému navrhování (Z Brush, Sculptris, 3Ds max, AutoCad) a grafickému designu včetně typografie a programování webových stránek (Corel Draw, Adobe Ilustrator, Adobe Indesign, Adobe Dreamweawer). Žáci jsou vedeni jednak k co nejobsáhlejšímu osvojení dovedností pracovat s jednotlivými profesionálními programy, ale především vytvářejí vlastní projekty, ve kterých nabité schopnosti reálně využívají (natáčejí videoklipy, vytvářejí plakáty, bannery, 3D modely,…). Škola spolupracuje se studiem režiséra Tomáše Vorla (Vorelfilm), kde probíhá jednou za měsíc bloková výuka v profesionálních podmínkách filmového studia. Žáci sami se rovněž podílejí na vizuální identitě školy. Škola disponuje plně vybavenou multimediální digitální učebnou ve které nechybí profesionální videokamery, fotoaparáty, 3D tiskárna, greenscreen a další vybavení.

Teorie
Přestože hlavní smysl studia spočívá v praktických činnostech, neopomíjíme význam teorie a dějin umění jakožto nezbytné složky uměleckého vzdělávání. Naši studenti absolvují v prvním a druhém ročníku soubornou zkoušku z dějin výtvarné kultury, která zaručuje jejich důslednou orientaci v daném okruhu témat z historie umění. Důkladnou teoretickou přípravu pak doplňujeme praktickými exkurzemi u nás i v zahraničí. Každý rok pořádáme minimálně dva zahraniční zájezdy do významných galerií kulturních center Evropy (Vídeň, Drážďany, Benátky, Paříž, Krakow, Amsterodam atd.) a nespočet tuzemských exkurzí (gotika Kutné hory, románská architektura, brněnské grafické bienále, Národní galerie v Praze, Rudolfinum atd.)