Přijímací řízení

Obor Multimediální tvorba pro rok 2019/2020

V souladu s § 60 a násl. a podle § 62, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, rozhodl ředitel školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2019/2020 takto:

Přijímací zkoušky se konají formou talentové zkoušky.
Uchazeč o studium bude přijat na základě talentové zkoušky a výsledků dosažených na základní škole, resp. v 7. ročníku a 8. ročníku ZŠ a podle doplňkových kritérií.

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí

 

 1. První část – předpoklady k vykonání talentové zkoušky (max. 50 b.)

Ověřuje schopnosti uchazeče vykonat talentovou zkoušku.
Uchazeč k první části předloží v řádně podepsaných deskách do 17:00 hod.
7. ledna 2019
:

 • soubor studijních kreseb (realistická kresba podle skutečné předlohy)
  o počtu 10 kusů velikosti formátu min. A3 (lépe např. A2): zátiší/interiér/exteriér/portrét/fragmenty lidského těla – pouze podle skutečné předlohy (Portréty a fragmenty lidského těla mohou být na formátu A3.)
 • další vlastní tvorbu: tematická kresba, malba, grafické listy, plakáty, sochy
  a prostorové realizace (pouze fotografie), analogové a digitální fotografie a videa (pouze s uměleckým záměrem). Práce nebudou starší více než jeden rok.
 • motivační dopis, ve kterém budou mimo jiné shrnuty důvody, proč chce uchazeč studovat umělecký obor multimediální tvorba, dále co si pod pojmem „multimediální tvorba“ představuje a čemu by se chtěl v průběhu studia sám nejvíce věnovat.

 

Hodnotí se množství, preciznost provedení a výtvarná úroveň odevzdaných prací.
U motivačního dopisu se hodnotí smysluplnost sdělení. Maximální počet bodů je 50. Ke druhé části zkoušky budou pozváni uchazeči, kteří získají alespoň 20 bodů.

 

 1. Druhá část – talentová zkouška (max. 150 b.)

Talentová zkouška – se skládá z několika konkrétních zadání ověřujících předpoklady pro studium uměleckého oboru multimediální tvorba – úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, vizuální logika, představivost, invence, preciznost, vizuální cit, cit pro kompozici. Mezi úkoly talentové zkoušky se mohou objevit následující zadání:

 • Studijní kresba – kresba zátiší nebo sádrového modelu – max. 60 bodů
 • Tematická kresba – volné výtvarné zpracování na zadané téma – max. 30 bodů
 • Grafické zadání – např. kresba tuší a perkem na zadané téma – max. 30 bodů
 • Prostorové zadání – např. konstrukce geometrického tělesa z papíru – max. 30 bodů

Lze získat 150 bodů.

 • Test na základní orientaci v kulturních a umělecko-historických pojmech na úrovni žáků 9. třídy s důrazem na
  20. stol. (Např. Otázky a zadání typu:„kdo vynalezl kubismus?“, „Jaké znáte modernistické abstraktní malíře?“ „Kdo namaloval Černý čtverec na bílém pozadí?“ „Vyjmenujte pět současných umělců.“ – Ke studiu viz Bláha, Hirschová, Šamšula – Průvodce výtvarným uměním I-V, především díly IV a V)
  Lze získat 20 bodů.

 

Součástí talentové zkoušky bude i pohovor s jednotlivými uchazeči nad domácími pracemi
a motivací ke studiu. Lze získat 50 bodů.

V přijímacím řízení bude přihlédnuto k výsledkům v jednotlivých pololetích za studium v ZŠ z českého jazyka, cizího jazyka a výtvarné výchovy: za známku v každém pololetí – 1 = 3 body,
2 = 2 body. Lze získat maximálně 36 bodů.

Za účast v olympiádách a projektech (nutno doložit) uchazeč získá dalších 14 bodů.

Ke studiu bude přijato 26 nejlepších uchazečů dle bodového hodnocení.

První termín talentové zkoušky je v úterý 8. ledna 2019,
druhý termín prvního kola je v pondělí 14. ledna 2019.

Oznámení výsledku přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny dle platných legislativních předpisů.

 

Přihláška ke studiu.

Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopise do 30. listopadu 2018. Potvrzení lékaře vyžadujeme.

Otevíraný obor vzdělávání a počty přijímaných uchazečů:
Multimediální tvorba (kód 82-41-M/17)
Celkový počet přijímaných uchazečů: 26.

V Praze dne 1. září 2018
RNDr. Josef Závěta, CSc.
ředitel školy
________________________________________

Doporučujeme, aby v přihlášce ke studiu (na její druhé straně u klasifikace) bylo uvedeno, že se žák zúčastnil např. olympiád, projektů či soutěží. Tuto skutečnost můžete také doložit získanými diplomy či osvědčením, příp. potvrzením školy. Kopie přiložte prosím k přihlášce ke studiu.