Přijímací řízení

Obor Multimediální tvorba pro rok 2018/2019

V souladu s § 60 a násl. a podle § 62, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, rozhodl ředitel školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2018/2019 takto:

Přijímací zkoušky se konají formou talentové zkoušky.
Uchazeč o studium bude přijat na základě talentové zkoušky a výsledků dosažených na základní škole, resp. v 7. ročníku a 8. ročníku ZŠ a podle doplňkových kritérií.

Kritéria přijímacího řízení

Talentová zkouška v propagaci a multimediálních technologií je realizována formou práce na PC (40 bodů) a tematickou kresbou (40 bodů).

Dalších 20 bodů získá uchazeč za hodnocení vlastních domácích výtvarných prací (kresba, malba, grafika, fotografie, příp. v elektronické podobě videa, fotografie a animace).

V přijímacím řízení je přihlédnuto k výsledkům v jednotlivých pololetích za studium v ZŠ z výtvarné výchovy, cizího jazyka a výpočetní techniky: za známku v každém pololetí – 1 = 3 body, 2 = 2 body, 3 = 1 bod. Maximálně 36 bodů.

Za účast v olympiádách a projektech (nutno doložit) uchazeč získá dalších 14 bodů.

První termín talentové zkoušky je ve čtvrtek 4. ledna 2018, druhý termín prvního kola je ve středu 10. ledna 2018.

Oznámení výsledku přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny dle platných legislativních předpisů.

Přihláška ke studiu.

Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopise do 30. listopadu 2017. Potvrzení lékaře nevyžadujeme.

Otevíraný obor vzdělávání a počty přijímaných uchazečů:
Multimediální tvorba (kód 82-41-M/17)
Celkový počet přijímaných uchazečů: 26.

V Praze dne 1. září 2017
RNDr. Josef Závěta, CSc.
ředitel školy
________________________________________
Novela školského zákona zrušila povinnost základních škol vydávat výstupní hodnocení. Střední škola nemůže již výstupní hodnocení použít jako jedno z kritérií pro přijetí žáka ke studiu na střední škole.

Doporučujeme, aby v přihlášce ke studiu (na její druhé straně u klasifikace) bylo uvedeno, že se žák zúčastnil např. olympiád, projektů či soutěží. Tuto skutečnost můžete také doložit získanými diplomy či osvědčením, příp. potvrzením školy. Kopie přiložte prosím k přihlášce ke studiu.