Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru 82-41-M/17 Multimediální tvorba pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky 353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedeného oboru vzdělání pro školní rok 2018/2019.

82-41-M/17  Multimediální tvorba

Termín: průběžně do naplnění kapacity

Počet volných míst: 3

Podání přihlášky:
Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT jako v prvním kole, druhou školu neuvádí. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem. Přihlášku je třeba osobně odevzdat v kanceláři školy.

Kritéria přijímacího řízení zůstávají stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení.