Výtvarná tvorba

Žáci se zaměřují na ovládnutí kresebných technik (uhel přírodní a lisovaný, tužka, rudka, pero atd.) a základů malby (tempera, akryl, olej). Základní osou předmětu tvoří zvládnutí realistické kresby, tedy kompozice (umístění vyobrazovaných předmětů a vztahů mezi nimi do formátu), práce s linií, modelace světlem a stínem. Postupuje se od kresby základních geometrických těles přes složitější organické tvary (drapérie, lebky, zvířata) až ke složitějším zátiším, a to metodou úhlového vizování. Po získání jistoty v kresebném projevu přistupujeme k malbě jak v ateliéru, tak v plenéru. Ve vyšších ročnících jsou studenti schopni volit adekvátní výtvarné výrazové prostředky pro svoje vlastní umělecká vyjadřování.