Přijímací řízení

Obor Multimediální tvorba pro rok 2016/2017

V souladu s § 60, odst. 4, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, rozhodl ředitel školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2015/2016 takto:

Přijímací zkoušky se konají formou talentové zkoušky.
Uchazeč o studium bude přijat na základě talentové zkoušky a výsledků dosažených na základní škole, resp. v 7. ročníku a 8. ročníku ZŠ a podle doplňkových kritérií.

Kritéria přijímacího řízení
Talentová zkouška v propagaci a multimediálních technologií je realizována formou práce na PC (40 bodů) a tematickou kresbou (40 bodů).

Dalších 20 bodů získá uchazeč za hodnocení vlastních domácích výtvarných prací (kresba, malba, grafika, fotografie, příp. v elektronické podobě videa, fotografie a animace). 

V přijímacím řízení je přihlédnuto k výsledkům v jednotlivých pololetích za studium v ZŠ z výtvarné výchovy, cizího jazyka a výpočetní techniky: za známku v každém pololetí – 1 = 3 body, 2 = 2 body, 3 = 1 bod. Maximálně 36 bodů.

Za účast v olympiádách a projektech (nutno doložit) uchazeč získá dalších 14 bodů.

První kolo talentové zkoušky se bude konat ve středu 6. ledna 2016, druhé kolo poté ve středu 13. ledna 2016.

 

Oznámení výsledku přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do tří dnů po skončení talentových zkoušek.

Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopise.Potvrzení lékaře nevyžadujeme.
Přihlášku pro druhé kolo je třeba doručit škole ihned.


Otevíraný obor vzdělávání a počty přijímaných uchazečů:
Multimediální tvorba (kód 82-41-M/17)
Celkový počet přijímaných uchazečů: 24.

V Praze dne 1. září 2015 RNDr. Josef Závěta, CSc.
ředitel školy

 


Novela školského zákona zrušila povinnost základních škol vydávat výstupní hodnocení. Střední škola nemůže již výstupní hodnocení použít jako jedno z kritérií pro přijetí žáka ke studiu na střední škole. 

Doporučujeme, aby v přihlášce ke studiu (na její druhé straně u klasifikace) bylo uvedeno, že se žák zúčastnil např. olympiád, projektů či soutěží. Tuto skutečnost můžete také doložit získanými diplomy či osvědčením, příp. potvrzením školy. Kopie přiložte prosím k přihlášce ke studiu.