Multimediální tvorba

 

Informace o oboru

Multimediální tvorba je moderním uměleckým oborem, který v sobě propojuje klasické výtvarné disciplíny s novými médii a technologiemi, a tak poskytuje studentům široké pole možného tvůrčího uplatnění a kvalitní průpravu, ať už pro budoucí zaměstnání, nebo pro další studium na vysoké škole uměleckého zaměření. Naším cílem je, aby studenti získali zkušenosti
a odborné znalosti v široké škále různých médií, a tak dokázali sami navrhovat a tvůrčím způsobem řešit konkrétní vizuální projekty.

V prvních dvou ročnících je kladen důraz na rozvoj kreslířských a malířských dovedností, prostorového uvažování, vizuálního citu a tvořivosti. S tím souvisí kontext výuky dějin umění a získávání společensko-historického přehledu, které jsou nezbytným předpokladem pro budoucí profesionální práci absolventů.

Ve třetím a čtvrtém ročníku je kromě prohlubování výtvarných schopností kladen důraz na osvojování dovedností v digitálních médiích, které jsou nutné jak pro realizace v oblastech užitého umění, tak pro vlastní umělecké realizace.

 

Klasická média

Klasickými médii rozumíme kresbu, malbu, modelování, grafiku. Zvláštní důraz klademe na výuku kresby jakožto základního média nejen pro rozvoj schopností k ovládnutí ostatních médií (i digitálních), ale také k prohlubování vizuálního a tvůrčího myšlení nezbytných pro obor. V malbě se věnujeme široké škále přístupů od barevných kompozičních řešení po realistickou malbu různými technikami. V prostorové tvorbě se zaměřujeme na základy práce se sochařským materiálem. Věnujeme se rovněž klasickým grafickým technikám a výuce písma. Neopomíjíme ani znalost anatomie lidského těla, která je předpokladem ke zvládnutí figurální kresby podle živého modelu.

 

Digitální média

V digitálních médiích se věnujeme fotografii a její postprodukci (Adobe Photoshop), natáčení střihu
a postprodukci videa (Adobe affter effects, Adobe Premiere, Da vinci), 3D digitálnímu modelování,  animaci a průmyslovému navrhování (Z Brush, Sculptris, 3Ds max, AutoCad) a grafickému designu včetně typografie a programování webových stránek (Adobe Ilustrator, Adobe Indesign). Žáci jsou vedeni k co nejobsáhlejšímu osvojení dovedností pracovat s jednotlivými profesionálními programy, dále vytvářejí vlastní projekty, ve kterých nabité schopnosti reálně využívají (natáčejí videoklipy, vytvářejí plakáty, bannery, 3D modely,…).

 

Výstupy v průběhu a na konci studia

Žáci v prvním a druhém ročníku absolvují soubornou zkoušku z dějin umění, ve třetím ročníku klauzurní zkoušky, kde obhajují před odbornou komisí vlastní realizace na zadaná témata. Hlavním výstupem studia je praktická maturitní zkouška. Student v průběhu 4. ročníku v rámci konzultací s pedagogy navrhne, zrealizuje a před maturitní odbornou komisí obhájí vlastní tvůrčí projekt, který prověřuje samostatnost využívání získaných odborných znalostí a dovedností.

 

Oborové akce

Žáci absolvují v rámci studia adaptační kurz, zahraniční i tuzemské exkurze zaměřující se na vizuální umění (klasické i současné), architekturu, design a výměnné studijní stáže. Součástí studia je i výuka v profesionálním filmovém studiu. Každoročně probíhá i několikadenní výuka klasických médií v plenéru a digitálních médií na workshopu. Ve třetím a čtvrtém ročníku absolvují žáci souvislé praxe.